Obchodní podmínky

I. Předmět úpravy

1.1. MipSoftware, s.r.o. se sídlem Místecká 371, 199 00, Praha 9, Česká republika, IČ 24667021, společnost zapsaná v obhodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164643, dále jen "Provozovatel", je provozovatelem služby CoinBank.

1.2. Provozovatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a v souladu s pokyny Zákazníka, závaznými právními předpisy, pravidly a obyčeji domácích i zahraničních trhů s virtuální měnou, bude vlastním jménem z peněžních prostředků či z prostředků virtuální měny vyvíjet činnost k dosažení koupě či prodeje virtuální měny.

1.3. Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, nejsou regulovány právními předpisy upravujícící platební služby. Vyjma zákona 253/2008, který upravuje pravidla pro osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou.

II.Práva a povinnosti provozovatele

2.1. Provozovatel je povinen evidovat svěřený majetek Zákazníka vždy odděleně od svého majetku.

2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku bez udání důvodů. V takovém případě bude částka uhrazená zákazníkem na koupi či prodej virtuální měny zaslána zpět na bankovní účet nebo účet elektronické peněženky, odkud byla zákazníkem částka odeslána.

2.3. Ve vyjímečných případech si provozovatel vyhrazuje právo objednávku odmítnout, přičemž tak může učinit nejpozději do 4 hodin od potvrzení přijetí objednávky v garantovaných provozních hodinách.

2.4. Provozovatel není oprávněn ze zákona k dlouhodobému držení prostředků ve fiat měnách ( CZK, EUR, USD, apod.). Proto pokud klient nenakoupí virtuální měny do 48 hodin od připsání fiat měny na účet, budou tyto prostředky klientovi vráceny na bankovní účet, ze kterého byly zaslány.

2.5. Provozovatel zašle prostředky ve fiat měnách pouze na bankovní účet klienta, ze kterého klient vložil do systému CoinBank své prostředky.

2.6. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

III.Práva a povinnosti klienta

3.1. Klient při vkládání fiat měny na svůj účet uvede správný variabilní symbol. Dále do zprávy textu pro příjemce uvede text: Vklad na ucet CoinBank pro ucet LOGIN, kde se LOGINem rozumí e-mailová adresa, kterou se klient přihlašuje do systému. Např. zpráva pro příjemce klienta Jana Nováka bude tedy ve tvaru: Vklad na ucet CoinBank pro ucet jan.novak@seznam.cz

3.2. Klient bere na vědomí, že za účelem zprostředkování nákupu a prodeje virtuálních měn provozovatel převádí prostředky klienta na tržní místa ( www.coinmate.io, www.bitfinex.com, www.xtb.cz ), kde dochází ke směně virtuálních měn i fiat měn. Tyto prostředky zůstavájí po uskutečnění obchodu na účtech, které jsou spravovány těmito třetími osobami ( www.coinmate.io, www.bitfinex.com, www.xtb.cz ). Provozovatel nenese zodpovědnost za rizika plynoucí z případného neplnění závazků ze stran těchto třetích osob.

3.3. Klient bere na zřetel doporučení Provozovatele, které vyplývá z bodu 3.2, a sice, převést si virtuální měny do vlastních peněženek.

3.4. Klient bere na vědomí, že Provozovatel pouze zprostředkovává nákup a prodej virtuálních měn a fiat měn. To znamená, že prostředky na účtech provozovatele jsou vlastněny klientem v daném množství.

3.5. Klient bere na vědomí, že produkt Kryptomix je pouze prostředkem jako Provozovatel snadno zprostředkuje nákup mixu několika virtuálních měn. Přičemž pro toto zprostředkování platí stejná pravidla jako v případě jednotlivých nákupů a prodejů virtuálních měn. Klient dále bere na vědomí, že hodnota uvedena pro konec roku 2018 je pouze odhadem a není garantovaná.

3.6. Klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluje na všechny sdělené údaje po celu dobu od udělení souhlasu do jeho odvolání. Klient bere na vědomí, že provozovatel musí ze zákonných důvodů některé osobní údaje uchovávat i po ukončení obchodního vztahu mezi provozovatelem a klientem.

3.7. Odsouhlasením podmínek klient potvrzuje, že využívá virtuální měnu pro jeden z následujících účelů:

a) uložení hodnoty svého majetku

b) spekulace na kurz virtuální měny

c) nákupu virtuální měny za účelem následné úhrady zboží či služeb

d) přeměny fiat měny do virtuální měny či naopak

3.8. Klient se zavazuje, že k uskutečnění obchodu využije výhradně své vlastní peněžní prostředky, resp. prostředky virtální měny.

3.9. Klient se zavazuje, že nevyužije systému CoinBank pro převody prostředků osobám nebo do míst, které odporují legislativě České republiky a Evropské unie.

3.10. Klient bere na vědomí, že za operace v rámci CoinBank jsou účtovány poplatky dle ceníku uvedeného na stránkách www.coinbank.cz

3.11. Klient bere na vědomí, že při výběr kryptoměn jsou nastaveny minimální množství na tato dobíjení. Tato množství jsou uvedena v ceníku na stránkách www.coinbank.cz

3.12. Klient bere na vědomí, že výběr kryptoměn i fiat měn je zpoplatněno poplatkem. Poplatky jsou uvedeny na stránkách coinbank.cz

3.13. Klient bere na vědomí, že vklad, výběr, nákup a prodej jsou omezeny limity, které jsou zvěřejněny na stránkách coinbank.cz

IV.Platnost obchodních podmínek

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky, pokud dojde ke změnám právní úpravy, tržních, ekonomických či jiných podstatných podmínek v obchodování s virtuální měnou.

4.2. Změna obchodních podmínek je ohlášena zvěřejněním na webových stránkách provozovatele www.coinbank.cz a zveřejněním nabývá okamžité platnosti.

V. Reklamace

5.1. Reklamace probíhají dle platných právních předpisů.

VI.Omezení odpovědnosti provozovatele

6.1. Provozovatel garantuje uskutečnění nákupu či prodeje, anebo jeho zrušení.

6.2. Pokud nemůže být transakce při nákupu virtuální měny uskutečněna, vráti provozovatel peníze na bankovní účet klienta co nejdříve.

6.3. Převádění virtuálních měn do peněženek se řídí možnostmi trhů ( www.coinmate.io, www.bitfinex.com, www.xtb.cz ) . Klient bere na vědomí že trhy virtuálních měn jsou dosud v rozvoji a může docházet k časovým prodlevám i v rámci několika hodin a dnů.

6.4. Garantovaná pracovní doba – provozovatel si vyhrazuje tzv. Garantovanou pracovní dobu – po kterou vyřizuje objednávky, emailovou korespondenci, telefonní dotazy a další. Klienti mohou podávat své objednávky či emailové dotazy i mimo tuto garantovanou pracovní dobu, avšak provedení úkonů ze strany provozovatele je plně zajištěno pouze v garantované pracovní době.

6.5. Garanotovaná pracovní doba je vymezena takto: Pracovní dny dle kalendáře České republiky od 09:00 do 17:00.

6.6. Provozovatel vyvíjí úsilí plnit objednávky a další činnosti i mimo garantovanou pracovní dobu. Vyhrazuje si však právo uspokojit objednávky a další činnosti až v garantované pracovní době.

VII. Rizika obchodování s virtuálními měnami

7.1. Klient si plně uvědomuje veškerá rizika spojená s nákupem, prodejem a držením virtuálních měn. Zejména pak nebezpečí výrazných denních výkyvů na trzích.

7.2. Klient bere na vědomí, že součásná právní úprava dostatečně neřeší oblast obchodování s virtuální měnou a je si vědom, že se to do budoucna může změnit.

7.3. Klient bere na vědomí, že celé odvětví virtuálních měn je dosud ve vývoji, mění se, není dlouhodobě ověřené, a tudíž nese značná další rizika, která nelze předpokládat.